Македонски

Едукација

Со поддршка на Мисијата на ОБСЕ, Државната изборна комисија за прв пат изготвува едукативен филм наменет на членовите на избирачки одбори. Филмот ќе се користи во процесот на задолжителна едукација која ОИК ја спроведуваат за ИО, додека истиот ќе биде прикачен и на интернет страницата на ДИК и како содржина достапен не само за членовите на избирачките одбори, туку корисен и за пошироката јавност, пред сè за гласачите. Имајќи предвид дека во Стратешкиот план на ДИК за 2014-2016 година како стратешка насока кон остварување на една од стратешките цели е утврдено стандардизирањето на обуките и зголемен квалитет на испорачаните обуки кон ИО и ОИК (употреба на интернет-учење и развој на визуелни и видео материјали), преку реализирањето на оваа активност се допринесува кон остварување на стратешките цели на ДИК

Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
Едукација
 
 
^