Македонски
 

      Добре Јанчев

              (Генерален Секретар)

 

 

Лични податоци

Име: Добре

Презиме: Јанчев

Дата на раѓање: 24. 01. 1966 година

Националност: Македонец

Државјанство: Република Македонија

Брачна состојба: оженет

 

Контакт:

Телефони: 02 3244 744 (работа)

Е-пошта: dobre.jancev@sec.mk

 

Образование:

Правен факултет: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје,

Република Македонија (1993)

 

Правосуден испит: Министерство за правда, Скопје,

Република Македонија, (2003)

 

Испит за стекнување звање стечаен управник: Министерство за правда, Скопје, 

Република Македонија, (2004)

 

Запишан на после Дипломски (мастер) студии на групата Управно право и

администрација Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Република Македонија (2010/2011)

 

Работно искуство:

Институција: Државна изборна комисија

Работно место: Државен советник за едукација (2009-тековно)

 

Институција: Државна изборна комисија

Работно место: Раководител на одделение за едукација (2006-2009)

 

Институција: Експорт-импорт банка АД, Скопје

Работно место: Раководител на правна служба (1999-2004)

 

Институција: Регионален еколошки центар, Будимпешта

Канцеларија во Скопје

Работно место: Проект координатор (1997-1998)

 

Институција: Дневник, Круг ДОО, Скопје

Работно место: Меѓународна редакција и деск на Reuters (1996-1997)

Институција: Адвокатска канцеларија Денко Христов, Скопје

Работно место: Адвокатски приправник (1993-1995)

 

Работно искуство

во групи / комисии:

Влада на РМ, Секретаријат за европски прашања -Работна група за измена на изборната легислатива (2009-2015)

Претставник на Државната изборна комисија во работната групата надлежна за изготвување на Третиот периодичен извештај на Република Македонија по меѓународниот пакт за граѓански и политички права (2011 – во тек)

 

Професионално усовршување:

International IDEA: Certificate of Election Risk Management Tool - AURI (ERMTool), Skopje, Macedonia (2015)

 

Building Resources in

Democracy, Governance

and Elections (BRIDGE): Certificate of Fill-Accreditation (Train the Facilitator component of accreditation as a BRIDGE Facilitator) Skopje, Macedonia (2011)

 

OSCE Spillover Monitor

Mission to Skopje Certificate for completing training program on Training for Trainers (basic course), Skopje, RM (2011)

 

OSCE Spillover Monitor

Mission to Skopje Certificate for participation in training Institutional Management Skills and Techniques, Ljubljana, Slovenia (2010)

 

OSCE Spillover Monitor

Mission to Skopje Certificate for participation in Training on Presentation and Communication Skills, Skopje, RM (2010)

 

OSCE Spillover Monitor

Mission to Skopje Certificate for participation in Team Building and Communication Skills Training, Skopje, RM (2010)

 

Building Resources in

Democracy, Governance

and Elections (BRIDGE): Certificate of Semi-Accreditation (Train the Facilitator component of accreditation as a BRIDGE Facilitator) Pretoria, South Africa (2009)

 

OSCE Academy in

Bishkek, Kyrgyzstan: Certificate for participated in the Training for Short Term Observers, Bishkek, Kyrgyzstan (2007)

 

Работа на проекти:

UNDP, канцеларија

во Скопје: Технички координатор и член на Техничкиот комитет на проектот „One voter, one ballot, regarding proxy and family voting in Republic of Macedonia“ (2007-тековно)

 

Учество на конференции,

семинари, набљудувачки

мисии поврзани со

изборите:

4 - 6 септември 2014, Букурешт, Годишна конференција на АЦЕЕЕО, на тема „Учество на жената во изборите и јавниот живот“ и „Планирање на општи избори“. декември 2013, Љубљана, Словенија, набљудување на референдум на национално ниво

10 – 12 септември 2009, Скопје, учеството на семинар „Македонија без семејно гласање – Анализа на парламентарните избори 2008 и претседателските и локални избори 2009 – Предизвици и решенија“.

 

Претходни искуства од

изборни процеси:

 

Претседател на Избирачки одбор 2702 ОИК Аеродром, Локални избори (2005)

Овластен претставник во ИК на ИЕ 72, Центар - дел Парламентарни избори (1998)

Член на ОИК Центар Локални избори (1996)

 

Дополнителни квалификации:

Странски јазици: Англиски (активно)

Компјутерски вештини: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet)

Возачка дозвола: Б - категорија

 

Дополнителни вештини:

Одлична комуникациска способност

Способност за тимска работа

 
^