Македонски

Чаир

Контакт

Адреса:

Чаир

Телефон: +389 2 2612 770

Останати информации

Останати информации:
Тел - +389 2 2612 770

Извршител - Изeир Незири
Звање - Раководител на одделение за избори
Извршител - Јован Алексовски
Звање - Виш соработник за избори
Извршител - Рамадан Адемовиќ
Звање - Самостоен референт за избори
Адреса - ул. Босна и Херцеговина  бб. барака број 16
Чаир

 

^