Македонски

Гевгелија

Контакт

Адреса:

Гевгелија

Телефон: +389 34 214 799

Останати информации

Останати информации:
Тел - +389 34 214 799
Извршител - Атанас Урумов
Звање - Раководител на одделение за избори
Извршител - Ристо Стојановски
Звање - Виш соработник за избори
Адреса - ул. Маршал Тито број 170
Гевгелија

 

^