Македонски

Дебар

Контакт

Адреса:

Дебар

Телефон: +389 46 831 182

Останати информации

Останати информации:
Тел - +389 46  831 182
Извршител - Русе Миновски
Звање - Самостоен референт за избори 
Извршител - Фиснике Колбучишта
Звање - Помлад референт за избори
Адреса - ул. Булевар Скопје бб
Дебар

 

^