Македонски

Тетово

Контакт

Адреса:

Тетово

Телефон: +389 44 330 250

Останати информации

Останати информации:
Тел - +389 44 330 250
Извршител - Дехар Мустафи
Звање - Виш соработник за избори
Извршител - Јосиф Василевски
Звање - Самостоен референт за избори
Извршител - Кире Каранфиловски
Звање - Референт за избори
Извршител - Мијасере Фазлија
Звање - Помлад соработник за избори
Извршител - Рахиме Зибери
Звање - Помлад соработник
Извршител - Арбен Фејзули
Звање - Помлад соработник за избори
Извршител - Мимоза Салиу
Звање - Помлад соработник за избори
Извршител - Џелал Велиу
Звање - Советник за избори
Адреса - ул. Димитар Влахов бб
Тетово

 

^