Македонски

Едукација

Презентација ИО ДКП
 

ГРУПИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЕДУКАЦИЈА НА ИЗБИРАЧКИТЕ ОДБОРИ ЗА ГЛАСАЊЕ ВО ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА

Едукативен видео прирачник - Процедури за работа на Избирачките одбори

 

 

Задолжителна едукација за Општинските изборни комисии - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Прирачник за едукација на членовите на Опчтинските Изборни комисии

Прирачник за едукација на членовите Избирачките одбори

Прирачник за едукација на членовите на Избирачките одбори за гласање во Дипломатско-Конзуларните претставништва на Република Македонија во странство, односно конзуларните канцеларии


 

 
 

Групи за задолжителна едукација – втора работилница
 

ПРОГРАМА за задолжителна едукацијана општинските изборни комисии, избирачките одбори заспроведување на изборите во Република Македонија и на избирачките одбори за спроведување на изборите во Дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство односно конзуларните канцеларии, за спроведување на изборите за Претседател на Република Македонија,  2014 година
 

Со поддршка на Мисијата на ОБСЕ, Државната изборна комисија за прв пат изготвува едукативен филм наменет на членовите на избирачки одбори. Филмот ќе се користи во процесот на задолжителна едукација која ОИК ја спроведуваат за ИО, додека истиот ќе биде прикачен и на интернет страницата на ДИК и како содржина достапен не само за членовите на избирачките одбори, туку корисен и за пошироката јавност, пред сè за гласачите. Имајќи предвид дека во Стратешкиот план на ДИК за 2014-2016 година како стратешка насока кон остварување на една од стратешките цели е утврдено стандардизирањето на обуките и зголемен квалитет на испорачаните обуки кон ИО и ОИК (употреба на интернет-учење и развој на визуелни и видео материјали), преку реализирањето на оваа активност се допринесува кон остварување на стратешките цели на ДИК
^