Македонски

Регулатива

1 Одлука 07022016
2 Правилник за методологија за водење и ажурирање на Избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверка.
3 Правилник за методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на податоци во Избирачкиот список, како и постапка за спроведување теренска проверка заради ажурирање на истиот.
4 Правилник за надоместок на членовите на ОИК и ИО за спроведување на Претседателските избори 2014 година и Предвремените избори за пратеници во Собранието на РМ 2014 година
5 Упатство за начин на реализација на средствата за исплата на надоместоци на членовите на ОИК и ИО определени со Правилникот на ДИК, број 07-2363/1 од 14.05.2014 година, за надоместок на членовите на ОИК и ИО за спроведување на Претседателските избори 2014
6 Појаснување за постапување на избирачките одбори кои го спроведуваат гласањето во Дипломатско конзуларните претставништва и конзуларните канцеларии на Република Македонија
7 Појаснувања
8 Правилници
9 Упатства
10 Одлуки
^