Македонски

Одлуки

Одлука за исплата на надоместок на ОИК од 02062009 година

Одлука за исплата на надоместок на ОИК од 01062009 година

Одлука за распределување на средства за дополнителни материјални трошоци на одделни општински комисии, за спроведување на II круг на Претседателски и Локални избори во 2009 од 29052009 година

Одлука за распределување на средства за дополнителни материјални трошоци на одделни општински комисии, за спроведување на II круг на Претседателски и Локални избори во 2009 год.

Одлука за распределување на средства за дополнителни трошоци за транспорт на одделни општински комисии, за спроведување на II круг на Претседателски и Локални избори во 2009 год.

Одлука за распределување на средстав на ОИК Центар Жупа и Чашка

Одлука за распределување средства за надоместок на ИО во надлежноста на ОИК Долнени

Одлука за распределување на средствата за надоместок на избирачките одбори за спроведување на Локалните избори 2009 година за посебни категории на лица

Одлука за распределување на средствата за надоместок на избирачките одбори за спроведување втор круг на гласање за градоначалници на општините

Одлука за распределување средства за транспорт

Одлука за префрлување пари

Одлука за надоместок на ИО

Одлука за сместување на ОИК

Одлука за транспортни трошоци на ОИК

Одлука за распределување средства за надоместок на избирачките одбори за спроведување на Претседателските и Локалните избори 2009 I круг

Одлука за распределување средства за авансни транспортни трошоци на општинските изборни комисии, за спроведување на I круг на Претседателските и Локалните избори 2009

Одлука за распределување средства на ОИК

Одлука за утврдување на бројот на членовите на советите на општините во Република Македонија

Решение за распишување на избор за претседател на Република Македонија

Решение за распишување на избори за членовите на советите на општините и советот на град Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на град Скопје

Одлука за изменување на одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на Општинските изборни комисии

Исправка на одлуката за изменување на одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на Општинските изборни комисии

Одлука за распределување средства за материјални трошоци на ОИК

 

^