Македонски

Упатства

 

 Упатство за излезно интервју

 Упатство за обука и стручно усовршување на државните службеници

 Упатство за начинот на постапување во постапката за порамнување

 Упатство за начинот на распределба на надоместокот за членовите на изборните органи

 Упатство за пополнување на финансиски извештај

 Дополнување на упатството за примена на член 111 од Изборниот законик
 Упатство за гласачки ливчиња пополнети со фломастер

 Упатство за кандидатите за вториот круг

 УПАТСТВО - за гласање

 УПАТСТВО - за начинот и постапката за решавање по приговори, член 149 и член 148 од Изборниот законик

 Упатство за член 21

 Упатство за отворање на жиро–сметка на организаторот на изборна кампања  (член 71, а во врска со член 70 став 1 од Изборниот законик)

 Упатство за дополнување на Упатството за отворање на жиро – сметка на организаторот на изборна кампања (член 71 став 1 од Изборниот законик)

Упатство за примена на член 21 став(2) и став(3) од изборниот законик за именување на претседател, членови и нивни заменици на избирачките одбори

Упатство за примена на член 60 став 2 и 3 од Изборниот законик

Упатство за примена на член 102 став 1 и 3 од Изборниот законик

Упатство за примена на член 102 став 2 од Изборниот законик

Упатство за примена на член 108 став 4 од Изборниот законик-„Личниот идентитет избирачот го докажува со лична карта или патна исправа“

Упатство за примена на член 111 од Изборниот законик

Упатство за постапување на избирачкиот одбор во случај на грешка при пополнување на записникот

Упатство за важечки и неважечки гласачки ливчиња

Упатство за поднесување на листите

 

^